fbpx

NeSám

PÉČE O DOMÁCÍ MAZLÍČKY„VLOŽTE VAŠI LÁSKU DO NAŠICH RUKOU“

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zde jsou naše obchodní podmínky. Mohou se zdát přísné, ale vztah funguje na vzájemné důvěře mezi námi a našimi zákazníky. Naši práci milujeme a děláme s láskou, ale chceme, aby naše vztahy se zákazníky měly jasná pravidla, abychom se vyvarovali případným vzájemným sporům se zákazníky nebo předešli možnému zneužití našich služeb. Proto abychom se mohli s radostí věnovat Vašim zvířatům, rozhodli jsme se přistoupit k těmto obchodním podmínkám.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Poskytovatelé služby:

Jaroslava Tobrmanová, IČO: 73689831, Sladkovského 1214/69, 326 00, Plzeň – Východní Předměstí

…………

kontaktní údaje:

e-mail: Jaroslava.kuncova@seznam.cz

telefon: +420 733 676 121

         David Tobrman, IČO:69264783, Sladkovského 1214/69, 326 00, Plzeň – Východní Předměstí

        ………..

kontaktní údaje:

e-mail: tobrman1@seznam.cz

telefon: +420 606 939 733

 

 1. Předmětem služby je venčení psů při vyzvednutí z jejich domova a hlídání zvířat u zákazníka doma.
 2. Smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem vzniká na základě písemné objednávky, jen a pouze v urgentních případech telefonické objednávky, která byla potvrzena a odsouhlasena oběma stranami, a dodatečně potvrzena alespoň e-mailem.
 3. Odesláním objednávky či jinou formou objednání služby zákazník souhlasí s aktuálním ceníkem našich služeb, uvedeném na stránkách https://www.nesam.cz/cenik/.
 4. Odesláním objednávky či jinou formou objednání nebo registrace pro odeslání komentáře na tomto webu zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením Evropského Parlamentu a Rady Evropské Unie 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 95/46/ES (GDPR). Souhlas zákazník uděluje na dobu neurčitou ode dne jeho udělení a má právo na vymazání svých osobních údajů. Více informací v https://www.nesam.cz/obchodni-podminky/ochrana-osobnich-udaju/
 5. Objednávka je nezávazná až do sepsání Dohody o venčení / hlídání mezi poskytovatelem a zákazníkem v domácím prostředí venčeného / hlídaného zvířete. Podpisem smlouvy zákazník souhlasí s obchodními podmínkami (nesam.cz/obchodni-podminky).
 6. V případě zrušení venčení / hlídání zvířat 7 a méně dní před venčením / hlídáním nezávisle na úvodní schůzce, se na zákazníka vztahují storno podmínky uvedené níže.
 7. Zákazník je povinen nahlásit změnu e-mailového či telefonické kontaktu. Zákazník je povinen nahlásit náhradní kontakt, pro případ nemožnosti se mu dovolat.
 8. Zákazník je povinen před venčením / hlídáním podat informace o zdravotním stavu zvířete, lécích a jejich dávkování. U hlídání je zákazník povinen sdělit i kontakt na veterináře, ke kterému se zvířetem dochází, pro případ akutní potřeby návštěvy veterináře.
 9. Zákazník je povinen před venčením / hlídáním pravdivě informovat o povaze svého zvířete a jeho toleranci k lidem, ostatním zvířatům a nahlásit jakékoli neobvyklé chování.
 10. Na venčení / hlídání nepřijímáme zvířata, která jeví známky nemoci. Se zdravotními problémy pouze s veterinární zprávou o jeho nemoci a léčbě.
 11. Zákazník je povinen v den prvního venčení / hlídání nechat na dohodnutém místě očkovací průkaz s platnými očkováními.
 12. Při nezbytnosti návštěvy veterinárního lékaře, po konzultaci se zákazníkem, jdou veškeré náklady k tíži zákazníka včetně dopravy k veterinárnímu lékaři. 1 km je účtován za 10,- Kč. Za čekání u veterinárního lékaře je účtováno 200,- Kč / hodina. Veterinárního lékaře si určí zákazník před hlídáním / venčením, pouze v případě nepřítomnosti veterinárního lékaře odvezeme zvíře jinam – dle hovoru se zákazníkem. Zákazník bude informován o zdravotním stavu zvířete a jeho léčbě. Zavazujeme se dodržet postup léčby stanovené veterinárním lékařem.
 13. Zákazník ručí za jakékoliv škody zvířetem způsobené v době sjednaného venčení / hlídání, pokud při vynaložení náležité péče nebylo v našich možnostech škodě zabránit, a zavazuje se převzít úhradu s tím spojených nákladů. Pokud zvíře v době sjednaného venčení / hlídání bez našeho zavinění způsobí škodu třetím osobám, nebo někoho napadne jde toto k tíži zákazníka.
 14. Zákazník souhlasí s pořízením fotodokumentace svého zvířete z venčení / hlídání a jejího dalšího použití pro NeSám, avšak nikoli se zveřejňováním takových fotografií. Zveřejnění fotografií zvířete, například pro reklamní účely na stránkách NeSám, je možné jen na základě písemného souhlasu zákazníka. Zcela se vylučuje zveřejňování fotografií zvířete z bytu/domu nebo zahrady zákazníka.
 15. Zákazník je povinen sdělit, zdali bude mít, v době hlídání / venčení, přístup do bytu nebo domu ještě někdo další.
 16. Zákazník je povinen připravit zvířeti krmení, očkovací průkaz, léky a potřeby nutné k venčení / hlídání v dostatečném množství. V opačném případě krmení a další nezbytnosti koupíme a zaúčtujeme včetně cestovních nákladů zákazníkovi po skončení venčení / hlídání při vracení klíčů od bytu. Klíče od bytu se vrací vždy zákazníkovi do ruky.
 17. Zákazník je povinen zvíře po venčení ihned, jakmile má zákazník možnost, zkontrolovat. Při hlídání ihned po návratu do místa bydliště zvířete. V případě jakýchkoliv nedostatků se obě strany zavazují sepsat zápis, kde budou tyto nedostatky popsány. Bez sepsání zápisu se má za to, že zvíře bylo předáno v pořádku.
 18. Zákazník je povinen ihned po návratu do místa bydliště zvířete zkontrolovat byt/dům. V případě jakékoliv nesrovnalosti je zákazník povinen nás ihned kontaktovat a sepsat zápis. Pokud tak neučiní, má se za to, že byt byl ve stejném stavu jako při předání.
 19. Zavazujeme se řádně plnit objednané služby v souladu s uzavřenou Dohodou o venčení / hlídání, která byla sepsána mezi poskytovatelem a zákazníkem u zákazníka doma.
 20. Zavazujeme se zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s naší službou dozvíme.
 21. Zavazujeme se zajistit péči domácím zvířatům v rozsahu uvedeném v Dohodě o venčení / hlídání. Pokud v této dohodě budou uvedeny naše práva a závazky odchylně od těch, které jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, má přednost dohoda před obchodními podmínkami.
 22. V rámci hlídání zvířat se zavazujeme, že se bude zdržovat pouze v prostorech nezbytně nutných k zajištění této služby. Z důvodu jistoty zákazníka uvítáme, pokud si ostatní prostory uzamkne, byť nemáme v úmyslu vstupovat do jiných, než domluvených prostor. Zákazník je povinen nemít v prostorách, které nám vyhrazuje pro hlídání, uloženy žádné cennosti nebo peníze, neboť nechceme odpovídat, a neodpovídáme, za případnou ztrátu cenností z prostor, které nám zákazník vyhradil. Samozřejmě odpovídáme za to, že byt/dům, po odchodu z něj, řádně uzamkneme, a v případě bezpečnostního zařízení toto zapneme.
 23. Zákazník nám předáním klíčů od bytu/domu dává svolení ke vstupu do bytu / domu pro poskytnutí péče o zvíře a dalších úkonů dle Dohody o venčení / hlídání na adrese a termínech uvedenými zákazníkem.
 24. Zákazník předáním klíčů od místa pobytu domácího zvířete uvedeného v Dohodě o venčení / hlídání souhlasí s termínem navrácení klíčů od místa pobytu zvířete uvedeným v dohodě.
 25. Zodpovídáme za naši trestní bezúhonnost.
 26. Pracujeme nejlépe jak umíme s nejlepším vědomím a svědomím dle běžných zvyklostí. Neodpovídáme však za onemocnění zvířete, jeho zranění při venčení, napadení jiným psem, uhynutí zvířete, zaběhnutím se psa při venčení (pokud přetrhne nebo překouše vodítko) ani za případnou škodu a újmu, která tím majiteli zvířete vznikne, pokud tyto situace a škody (újmy) nebudou způsobeny naším zaviněným porušením péče o svěřené zvíře. Pokud zákazník neprokáže toto naše zavinění, má se za to, že jsme o zvíře pečovali řádně.
 27. Zavazujeme se informovat zákazníka o jeho hlídaném zvířeti při každé návštěvě dle dohody o venčení / hlídání.
 28. V případě zájmu zákazníka o rozšířený rozsah služeb, než jsou služby standardní uvedené v této prezentaci a obchodních podmínkách, si ujednáme individuální cenu.
 29. Dohoda o venčení / hlídání je doklad pro úhradu ceny za poskytnutou službu, sepsaná na úvodní schůzce klienta. Po podepsání smlouvy vybíráme nevratnou minimální zálohu ve výši 50 % z celkové částky.
 30. Zákazník se zavazuje uhradit zbylou částku uvedenou v Dohodě o venčení / hlídání poskytovali převodem na účet: 2501646597/2010, VS uvedený v Dohodě o venčení / hlídání.
 31. Zákazník se zavazuje uhradit zbylou částku nejpozději 3 dny od uzavření dohody. Pokud se tak nestane, uvolňujeme místo pro další zákazníky a od Dohody o venčení / hlídání můžeme odstoupit. V případě, že Dohoda o venčení / hlídání byla sepsána méně než 5 dní před termínem venčení / hlídání je třeba uhradit částku nejdéle den před samotným venčením / hlídáním nebo poslat doklad o zaplacení.
 32. STORNO PODMÍNKY
  a) V případě zrušení Dohody o venčení / hlídání od data uzavření Dohody o venčení / hlídání do 48 hodin před začátkem služby, činí storno 50 % z celkové částky za službu.
  b) V případě zrušení Dohody o venčení / hlídání do 24 hodin před začátkem služby, činí storno 100 % z celkové částky za službu.
  c) V případě nezrušení služby a našeho dostavení se ke zvířeti, je zákazníkovi účtováno storno 100 % z celkové částky.
  d) V případě nárazového venčení / hlídání zvířete kdy již máme klíče od bytu zákazníka a zákazník službu zruší, bude zákazníkovi účtováno storno 50 % z celkové částky.
  e) V případě nedokončení venčení / hlídání (např. kratší volno) si zákazník zbylé venčení / hlídání vybere v náhradním termínu v následujících 5 měsících. V opačném případě zbylá částka propadá.
  f) Ve zcela výjimečných případech lze platební povinnost zákazníkovi prominout, nebo ponížit. Například onemocnění / úraz a další. Uvážení výjimky z placení je zcela na straně poskytovatele.
 33. Smlouva o venčení / hlídání se vyhotovuje ve 2 provedeních.
 34. Smluvní vztah, který není výslovně upravován těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 35. Všeobecné obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné.
 36. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 14.7.2019
 37. Všeobecné obchodní podmínky může poskytovatel kdykoliv změnit.
 38. Jsme pojištěni na odpovědnost za škodu, způsobenou při poskytování našich služeb, s pojistným plněním do výše 9 800 000,- Kč.
 39. Klíč, který nám zákazník předá, musí být funkční. V případě, že se nebudeme moci dostat ke zvířeti nebo do smluvených prostor, kontaktujeme zákazníka a případné náklady na zámečníka jdou na účet zákazníka.
 40. DÁRKOVÉ POUKAZY
  a) Tyto obchodní podmínky upravují pravidla pro vystavení a využití dárkového poukazu (dále jen poukaz).
  b) Objednáním poukazu objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí.
  c) Objednat lze emailem, telefonem.
  d) Zaplacením poukazu se uzavírá smlouva o poskytnutí služeb ve výši ceny uvedené na poukazu.
  e) Přijetím objednávky vzniká smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem.
  f) Dárkový poukaz musí obsahovat číslo poukazu, hodnotu v korunách českých, dobu platnosti. Poukaz, který neobsahuje tyto náležitosti je neplatný.
  g) Doba platnosti je 12 měsíců od data předání poukazu.
  h) Platit lze převodem na účet: 2501646597/2010 nebo hotově při předání.
  ch) V případě, že hodnota poukazu je vyšší než objednané služby, zbývající hodnota může být využita při další objednávce. Nebo do uplynutí doby platnosti.
  i) V případě, že hodnota poukazu, je nižší, než objednané služby, vystaví poskytovatel výzvu k zaplacení částky, která je rozdílem ceny objednané služby a hodnoty dárkového poukazu.
  j) V případě ztráty, odcizení či zničení poukazu je objednatel povinen bez zbytečného odkladu toto písemně ohlásit poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za užití poukazu neoprávněnou osobou.
  k) Závazek poskytovatele dodat objednavateli poukaz je splněn doručením do místa dodání. Místo dodání je místo domluvené ústně nebo písemně. Za doručení se považuje jejich převzetí objednavatelem nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se na místě dodání v době doručení. Poskytovatel neodpovídá za převzetí poukazu v místě dodání neoprávněnou osobou. Objednavatel je povinen svým podpisem potvrdit převzetí poukazu.
  l) Poukaz je jednorázový a po využití služeb neplatný.
  m) Poukaz je volně přenosný na jinou osobu až do chvíle čerpání služby, která je prováděna na jméno konkrétní osoby, přičemž převádějící poukazu je povinen tuto osobu řádně informovat o všech právech a povinnostech plynoucích ze smlouvy, který byla uzavřena, jakož i seznámit se zněním těchto obchodních podmínek.
  n) Bez předloženého platného poukazu nemá žádná osoba právo na uplatnění poukazu.
  o) Poukazy se dají použít jen při objednání služby.
  p) Odstoupení od služby (zakoupení poukazu) se provádí písemně. V případě odstoupení od smlouvy vrací poskytovatel částku vždy osobě, která cenu hradila, případně na účet, ze kterého byla zaplacena.